06.08.2018 - Uzņēmums

      Par Noteikumiem par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību: tiek izsniegts ģimenes ārsta atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, saskaņā ar 2018.gada 24.jūlija LR MK noteikumiem Nr.447.

   Saskaņā ar šiem noteikumiem, personas obligāto pirmreizējo un periodisko veselības pārbaudi veic ģimenes ārsts, kura pacientu sarakstā attiecīgā persona ir reģistrēta (turpmāk – ģimenes ārsts). Ģimenes ārsts personai izsniedz atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, par to izdarot ierakstu pacienta ambulatorajā kartē un aizpildot izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) atbilstoši medicīnisko dokumentu lietvedību regulējošiem normatīvajiem aktiem.