Paziņojums par kustamās mantas nodošanu atsavināšanai

P SIA "Kauguru veselības centrs" nodod atsavināšanai – rentgena filmu Codonics printeri „HORIZON”, kurš atrodas P SIA "Kauguru veselības centrs" telpās adresē Raiņa ielā 98A, Jūrmala, LV-2016.

Izsolāmās mantas nosacītā cena - EUR 776,44.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties izsolei var divu nedēļu laikā pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Jūrmalas Vārds" rakstiski P SIA "Kauguru veselības centrs" telpās adresē Raiņa ielā 98A, Jūrmala, LV-2016, 384. kabinetā.

Izsolāmās mantas apskate notiek P SIA "Kauguru veselības centrs" telpās adresē Raiņa ielā 98A, Jūrmala, LV-2016 darba dienās no plkst. 09.00 līdz 16.00, iepriekš piesakoties par tālr. 67736355.

Pieteikumu reģistrācija un izsoles rīkošana notiks adresē Raiņa ielā 98A, Jūrmala, LV-2016, 382. kabinetā. Pieteikumi tiek reģistrēti darba dienās no plkst. 09.00 līdz plkst. 16.00, bet izsoles dienā no plkst. 09.00 līdz plkst. 11.00.

Izsole notiks 2016.gada 11.aprīlī plkst. 13.00.

Nodrošinājuma summa EUR 77,64 apmērā ir jāieskaita P SIA "Kauguru veselības centrs" kontā Nr. LV82 UNLA 0010 0001 4254 9, akciju sabiedrība SEB bankā, kods UNLALV22.

 

Piedāvātā augstākā summa par izsolāmo mantu jāiemaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Informācija pa tālruni 67736355.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit