Jebkuram KVC darbiniekam ir tiesības ziņot par KVC notikušo vai iespējamo darba kārtības (Noteikumu un citu iekšējo normatīvo aktu), darba līgumu pārkāpumu, ārējo normatīvo aktu pārkāpumu vai tādu cita darbinieka, neatkarīgi no ieņemamā amata un pakļautības formas, rīcību, kas apdraud vai var apdraudēt KVC darbu, prestižu un reputāciju, klientu un citu KVC darbinieku tiesības un intereses.

Kauguru veselības centrā Trauksmes ziņojumus var iesniegt:

  • elektroniski uz e-pastu: [email protected];
  • zvanot vai rakstot īsziņas, vai lietojot sazināšanās aplikācijas;
  • ievietojot ziņojumu īpaši izveidotā slēdzamā trauksmes ziņojumu pastkastītē ar uzrakstu „Trauksmes celšanas ziņojumi”, kas izvietotas KVC 1 stāva vestibilā.

Atbildīgā persona neatkarīgi no veida, kādā ir saņemts Trauksmes celšanas ziņojums par pārkāpumu, reģistrē ziņojumu speciāli tam izveidotā žurnālā, nodrošinot informācijas par ziņotāja identificējošiem datiem neizpaušanu.

Atbildīgā persona: Biroja administratore, tālr. 67736355.